ka | en
Company Slogan TODO

ართვინ–ბოლნისის ზონის პალეოგენური ნალექების იქნოლოგიური შესწავლის ახალი მონაცემები

ავტორი: კახა ქოიავა
საკვანძო სიტყვები: პალეოგენი, ეოცენი, ნამარხი ნაკვალევი, ეპიქნია

ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე თელეთის ანტიკლინისა და მამადავითის ანტიკლინის ქანების რადიონუკლიდური შედგენილობა

ავტორი: ერემია თულაშვილი
თანაავტორები: ნოდარ კეკელიძე, ბეჟან თუთბერიძე, მარიამ ახალკაციშვილი, ლელა მწარიაშვილი, მანანა ჩხაიძე
საკვანძო სიტყვები: რადიონუკლიდები, ქანები, თბილისი

რადონის კვლევა თბილისისა და ქართლის არტეზიული აუზების ბუნებრივ წყლებში

ავტორი: ლელა მწარიაშვილი
თანაავტორები: ერემია თულაშვილი, ნოდარ კეკელიძე, მანანა ჩხაიძე, ირინა ამბოკაძე
საკვანძო სიტყვები: რადონი, ბუნებრივი წყალი, თბილისის და ქართლის არტეზიული აუზი

ცნობები მთვარის შესახებ

ავტორი: სოსო გაფრინდაშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): გურამ ქუთელია


მდ.დურუჯის ღვარცოფული პროცესების მიზეზები და ღვარცოფული ჩამონატანის პეტროგრაფიული დახასიათება

ავტორი: დავით ცუცქირიძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან თუთბერიძე
საკვანძო სიტყვები: დურუჯი, ქვიშაქვა, თიხაფიქალი, ღვარცოფი

ქისათიბის დიატომიტის საბადოს ამგები ქანების პეტროლოგია და წარმოშობის გეოლოგიური პირობები

ავტორი: ზურა ჩილინგარაშვილი
საკვანძო სიტყვები: გეოლოგია, დიატომიტი, საბადო, პეტროგრაფია, პალეონტოლოგია

ბელემნიტიდების ეკოლოგიის ზოგიერთი საკითხი

ავტორი: შალვა კელეპტრიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ბელემნიტიდები, როსტრუმი, ფრაგმოკონი

ბიწმინდის ანტიკლინის გეომეტრია და კინემატიკა

ავტორი: გუგა სადრაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ვიქტორ ალანია
საკვანძო სიტყვები: რღვევა, ნაოჭი, ანტიკლინი

ჯავახეთის ზეგნის ვულკანური რელიეფის ფორმირების ძირითადი ფაქტორები

ავტორი: მარიამ ახალკაციშვილი
თანაავტორები: ბეჟან თუთბერიძე
საკვანძო სიტყვები: ჯავახეთის ზეგანი, ვულკანიზმი, რელიეფი, ენდოგენური, ეგზოგენური

კავკასიონის მთავარი ქედის ყაზბეგი-ლაგოდეხის ზონის აალენ- ბაიოსური ბაზალტური ვულკანიზმი ალაზანგაღმა კახეთის მაგალითზე

ავტორი: კარლო აქიმიძე
თანაავტორები: გიგა ნონიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ვულკანიზმი, იურა, ბაზალტი

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის, აქტიური სტრუქტურების 2 და 3 განზომილებიანი სტრუქტურული მოდელები - კუმისი-თელეთის ტერიტორია

ავტორი: ალექსანდრე გვენცაძე
თანაავტორები: ვიქტორ ალანია, ონისე ენუქიძე, ნინო ყვავაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): შოთა ადამია, ვიქტორ ალანია
საკვანძო სიტყვები: სტრუქტურული სოლი, ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი, ზურგის შეცოცების ზონა

მდ. რიონის აუზის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები და გარემოს დაცვითი პრობლემები

ავტორი: ლევან იოსელიანი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან თუთბერიძე, ვაჟა ჭუმბურიძე
საკვანძო სიტყვები: რიონი, გარემოს დაცვა, საინჟინრო გეოლოგია

მდ. ივრის ხეობის გვიანცარცული მაგმური სხეულის ქანების პეტროლოგიური კვლევის მონაცემები

ავტორი: ბეჟან თუთბერიძე
თანაავტორები: კარლო აქიმიძე, მარიამ ახალკაციშვილი, გურამ ქუთელია
საკვანძო სიტყვები: იორი, ტეშენიტი, კამპტონიტი, ტერალითი, ტეფრიტი

სითბური ველი აღმოსავლეთ შავი ზღვის რეგიონის დანალექ საფარში და გაზური ჰიდრატების შემცველობა გურიის როფში

ავტორი: გურამ ქუთელია
თანაავტორები: ე. საყვარელიძე
საკვანძო სიტყვები: გაზის ჰიდრატები, სითბური ნაკადი, მეთანი, სითბური ნაკადი, შავი ზღვა, გურიის როფი.

ოქროს ეპითერმული საბადოების ზოგადი მიმოხილვა

ავტორი: დავით მაქაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან თუთბერიძე, ვაჟა გელეიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ოქრო, ეპითერმული, საბადო

მდინარე არაგვის აუზის ზედაცარცული ნალექების იქნოლოგიურ-სედიმენტოლოგიური კვლევა : წინასწარი შედეგები

ავტორი: ზურაბ ლებანიძე
თანაავტორები: გიორგი ჭანკვეტაძე, თამარ ბერიძე, სოფიო ხუციშვილი
საკვანძო სიტყვები: კამპანური, მაასტრიხტული, მარცვლოვანი კირქვები, ნამარხი ნაკვალევები, იქნოფაციესი

შუაოკეანური ქედების და ცხელი ლაქების ვულკანიზმი

ავტორი: ლევან ლომსაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): კარლო აქიმიძე


ტალახის ვულკანიზმის შესახებ

ავტორი: ირაკლი ჯავახიშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): დავით შენგელია
საკვანძო სიტყვები: ტალახი, ვულკანები, ტალახის ვულკანები, გეოლოგია

სედიმენტაციური ტექსტურები

ავტორი: ნინო კობახიძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): თამარ წუწუნავა, ენდი ვარსიმაშვილი
საკვანძო სიტყვები: სედიმენტაციური ტექსტურები, დანალექი ქანები, ნალექდაგროვების გარემო


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com